Nicolai Giødesen tilbyder ejendomsadministration

Vores fuldt dækkende ejendomsadministration omfatter følgende ydelser:

Opkrævning af boligafgift

Månedlig opkrævning af boligafgift/fællesudgifter og varme, valgfrit gennem udsendelse af girokort til boligens adresse, eller til medlemmets bankforbindelse eller via PBS.

 

Indbetaling og restancerykning

Kontrol med indbetaling og restancerykning, eventuelt gennem inkasso af restancer. Først ved egentlige retssager og fogedforretninger beregnes særskilt salær, som søges betalt af debitor og ikke af andelsboligforeningen.

 

Varmeopgørelse

Udarbejdelse af varmeopgørelse, herunder afregning af rest/eller tilbagebetaling efter modtagelse af varmeregnskabet fra varmefirmaet.

 

Korrespondance

Diverse korrespondance med beboerne, både individuelle breve og cirkulæreskrivelser.

 

Driftsbudgetter

Udarbejdelse af driftsbudgetter i samarbejde med foreningens bestyrelse.

 

Driftsoversigter

Udarbejdelse af driftsoversigter, balancer m.v. efter nærmere ønske fra foreningen, f.eks. hver måned eller hvert kvartal.

 

Webadgang.

Webadgang.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning i diverse sager vedrørende foreningens og ejendommens drift.

 

Varsling

Varsling af forhøjelser i boligafgift, herunder også a conto varmestigninger.

 

Ejendomsfunktionærer

Administration af ejendomsfunktionærer, herunder ansættelsesaftaler, lønudbetalinger, skat ATP, AUD AER, o.s.v.

 

Administration

Tilsvarende administration af erhvervslejemål, kælderrum og lignende.

 

Porto

Sædvanligt forbrug af porto/kopialia samt EDB-udgifter.

 

Byggeteknisk

Tilsynet med ejendommen foretages af en af  administrator lønnet byggetekniker. Tilsynet omfatter såvel håndværksmæssigt tilsyn med ejendommens vedligeholdelsestilstand som kontrol med udgifter forbundet med ejendommens drift, samt indhentning og vurdering af tilbud på løbende vedligeholdelse samt løbende kontakt med og rådgivning af eventuelle ejendomsfunktionærer og bestyrelse.

 

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.v., herunder udsendelse af det af revisor reviderede årsregnskab. Regnskabsmateriale udarbejdes og afleveres i færdiggjort stand til revisor, således at revisorregningen bliver så billig som muligt.

 

Betaling

Betaling af alle udgifter på ejendommen, herunder kontrol af fakturaer m.v., eventuel efter forudgående orientering/godkendelse fra bestyrelsen vedrørende udgifter, som ikke på forhånd er fastlagte, f.eks. alle håndværkerregningerne.

 

Deltagelse

Deltagelse i alle generalforsamlinger samt enkelte beboermøder og bestyrelsesmøder efter nærmere aftale samt udfærdigelse af mødereferater og udsendelse af samme til medlemmerne.

 

Ved egentlige ombygninger af ejendommen, herunder forhandlinger med myndigheder, og entreprenør med henblik på gennemførelse af projekter m.v., beregnes særskilt salær efter nærmere aftale.

Honorar for eventuel administration af ventelister og vaskeri aftales særskilt.

Herudover opstår i ejendomsadministrationen til stadighed uforudsete situationer, som også er omfattet af administrationen, men som ikke på forhånd lader sig beskrive – eksempelvis forhandling med beboerne i pludselig opståede skadesituationer, herunder anmeldelse til forsikringsselskabet samt henvendelser fra det offentlige vedrørende vedligeholdelse, lokalplaner o.s.v.

 

Administrator er – både for så vidt angår det advokatmæssige administrationsarbejde og den byggetekniske rådgivning – forsikret mod fejl og mangler via ansvarsforsikring i Tryg samt i Advokaternes Erstatningsfond, således at der er fuld sikkerhed for ejendommens drift og beboernes indbetalinger.

Bestyrelser:

Jeg sidder bl.a. i følgende bestyrelser:

H.P. Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforsikring, der via sin formue uddeler midler til bibel-arkæologisk forskning, såvel gennem udgravninger, som gennem andre videnskabelige undersøgelser, fortrinsvis i det historiske Palæstina.

 

Foreningen for Dansk Kunst, som via legater fra Dronning Alexandrines Fond. Læge Holger Nathanael Smidts Mindelegat, De Ørnborgske Legater, Ane Ryholts Kunstnerlegat og Marinemaler Benjamin Olsens Legat, uddeler hæderslegater til udøvende kunstnere.

Aktive Pensionisters Boligfond (APO), hvis formål er at forbedre boligforholdene for ældre, bl.a. ved at planlægge og opføre, projektere og administrere byggeri af ældreboliger.

Hvad koster det ?:

Honorar for ejendomsadministration, jfr. ovenfor, afregnes pr. enhed, og pris kan oplyses ved telefonisk henvendelse eller pr. mail, jfr. kontaktoplysningerne.

Honoraret for berigtigelse af ejendomshandler omfatter ”hele pakken”, d.v.s. gennemgang af alle handlens dokumenter,  eventuelle forhandlinger med sælger/ejendomsmægler, koordinering med købers pengeinstitut, udfærdigelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og opfølgning ved eventuelle problemer og mangler ved det købte.

Inkassosager afregnes i henhold til de takstmæssige satser.

Honorar for testamenter afhænger at forholdene, men begynder ved kr. 1.500,00 + moms for et ”simpelt” testamente.

Honoraret for berigtigelse af dødsboer beregnes af aktivmassen og afregnes efter sædvanlig praksis herfor.